บริษัทในเครือ

เว็บไซต์: https://www.airacapital.co.th

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของกลุ่มบริษัทด้านการเงิน มีเครือข่ายกับบริษัทระหว่างประเทศที่ให้บริการเกี่ยวกับสินค้าด้านการเงิน จุดแข็ง จะให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการของพนักงาน

เว็บไซต์: https://www.aira.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่เสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ได้รับ เราให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับการมีจริยธรรม และตระหนักที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เว็บไซต์: http://www.airaadvisory.co.th

เป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งในด้านการเงินและการบัญชี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การซื้อขายและควบรวมกิจการ ภาษี และ การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร บริการของเราครอบคลุมทุกภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจSMEs รวมทั้งบุคคลธรรมดา

ใบอนุญาต

•  ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ หลักการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย
•  ที่ปรึกษาการเงินประเภท A จากกระทรวงการคลัง
•  ที่ปรึกษาการเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์

ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการควบรวม และซื้อขายกิจการ

ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานตั้งอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์

เว็บไซต์:  http://www.aira-aiful.co.th

วิสัยทัศน์

เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านสินทรัพย์ และเพิ่มจำนวนของลูกค้าด้วยพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีหัวใจในการบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างดีที่สุด

พันธกิจ

– เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยความจริงใจ

– เราปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วยความยินดี

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจัดตั้งกองทุน REIT

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการก่อสร้างอาคารสูง
สำหรับสำนักงานให้เช่า

เว็บไซต์:  http://www.airaleasing.co.th

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการด้าน ธุรกิจให้เช่า เช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิ่ง ที่ทันสมัย เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงาน

พันธกิจ

กำหนดกลยุทธ์องค์กรที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ให้บริการอย่างครบวงจร

ให้บริการด้วยระบบงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเงินร่วมลงทุนของภาครัฐ

ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ให้บริการบริหารจัดการกองทุนและบริหารจัดการความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ