Securities information

Procurement

News

Career


Relationship Management (RM) สินเชื่อและการตลาด

Responsibilities:

บริหารรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ที่มีคุณภาพ

บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

วางแผนการตลาด แสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ

เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า

แสวงหาโอกาสทางการตลาด เพิ่มปริมาณธุรกิจ ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจ ภายใต้
นโยบายที่บริษัทกำ หนดให้สอดคล้องกับ เป้าหมายธุรกิจ

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณ กิตติมา HR Manager
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

Assistant Relationship Management (ARM) สนับสนุนสินเชื่อและการตลาด

Responsibilities:

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้บริหารกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของบริษัท

ติดต่อเข้าพบลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอบริการสินเชื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยง เจรจาต่อรอง

วงเงิน เงื่อนไขการอำนวยสินเชื่อที่เหมาะสม

จัดทำเอกสาร ตามกระบวนการขออนุมัติสินเชื่อและภายหลังการอนุมัติสินเชื่อเช่น การจัดทำรายงาน

ขออนุมัติสินเชื่อการนำเสนอการแจ้งผลการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้ครบถ้วน

ติดตามผลการใช้วงเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติและผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชำระหน้ีและหากมีสัญญาณที่สื่อถึงหน้ีมีปัญหา

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณ กิตติมา HR Manager
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

Relationship Manager ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน ณ สาขาจังหวัด เชียงใหม่)

Responsibilities:

บริหารรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ที่มีคุณภาพ

บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

วางแผนการตลาด แสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ

เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า

แสวงหาโอกาสทางการตลาด เพิ่มปริมาณธุรกิจ ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจ ภายใต้
นโยบายที่บริษัทกำ หนดให้สอดคล้องกับ เป้าหมายธุรกิจ

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณ กิตติมา HR Manager
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

Admin Officer เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Responsibilities:

ปฏิบัติงานต้อนรับ /รับโทรศัพท์ เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร

จอง/บริหารการใช้งานห้องประชุมสำหรับพนักงานและองค์กรในเครือและสรุปรายงานการจองห้องประชุมประจำเดือน

บริหารสำนักงาน และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ประสานงาน ดำเนินการธุรการอาคารและสถานที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง/บริการ ทรัพย์สินและ อุปกรณ์สำนักงาน สั่งซื้อประจำเดือนและสรุปรายงานค่าใช้จ่ายส่งฝ่ายฯ

คัดเลือกและสรรหาและคัดเลือกSupplier เพื่อทำการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงความต้องการขององค์กร

ดูแล/ตรวจสอบ/บันทึกการเบิกใช้/ การควบคุมระบบทรัพย์สินสำนักงาน

จัดสรร เบิกใช้/บริหารและดูแลรถยนต์บริษัท ทำสรุปรายงานและเก็บข้อมูลส่งฝ่าย

จัดทำค่าใช้จ่าย/เงินทดรอง และจัดเก็บข้อมูลด้านเอกสารตามระบบงานของฝ่ายฯ

ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมพนักงาน และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ภายในบริษัท

ประสานงานและเป็นเลขานุการสมาคมธุรกิจแฟคตอริ่ง

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

เพศหญิง อายุ 21-25 ปี

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน 0-1  ปีขึ้นไป

บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ Service mind และทำงานเป็นทีม

มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ MS OFFICE

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits:

เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีประสบการณ์ 15,000 บาท

โบนัส

ค่ารักษาพยาบาล (OPD,IPD)

ประกันชีวิตและสุขภาพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ/งานแต่งงาน

ค่าล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยง

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

ค่ารักษาทันตกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

ยานพาหนะ

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทและท่องเที่ยวประจำปี

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณ กิตติมา HR Manager
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

FAQs


Who can request factoring loans?
  • Business operators who require short-term loans for increasing liquidity
What is required document?
  • Company certificate (not exceeding 3 months)
  • Company seal certificate or Bor.Jor.3
  • Memorandum (the establishment company documents)
What about expense to get loan?
  • Credit limit establishment fee
  • Factoring fee
  • Interest
How to receive money?
  • When the factoring credit has been approved, after the customer sent the necessary documents, the money will be transferred to the customer account.

Unlock business liquidity, approve fast, flexible
with other financial products by Factoring Loans