ร่วมงานกับเรา

         บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ได้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง (Talent People) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวมและมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสำเร็จและเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับตำแหน่งให้กับพนักงานที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้นำตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลรวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับองค์กรและมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารรักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
 • วางแผนการตลาด แสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ
 • เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
 • แสวงหาโอกาสทางการตลาด เพิ่มปริมาณธุรกิจ ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจ ภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
 • จัดทำเอกสาร ตามกระบวนการขออนุมัติสินเชื่อ และภายหลังการอนุมัติสินเชื่อ เช่น การจัดทำรายงานขออนุมัติสินเชื่อ การนำเสนอ การแจ้งผล การดำเนินการทางนิติกรรมสัญญาต่างๆให้ครบถ้วน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ (Factoring, Loan, SMEs, Financial Leasing, Corporate Banking,) จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี,มีใจรักบริการ,ทักษะในการขายและการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอรายงาน

สมัครงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ควบคุมและตรวจสอบTransaction date จากระบบรายการทางบัญชี
 • ปิดงบรายเดือนและรายไตรมาส จัดทำManagement Report เพื่อเสนอต่อที่ Management Meeting
 • ดูแลและสนับสนุน การหาFunding และบริหารความสัมพันธ์กับแหล่งเงินทุนของบริษัท
 • รับผิดชอบ โครงการที่เกี่ยวกับTFRS 9
 • รับผิดชอบ การจัดทำBudget ประจำปี
 • ควบคุม การForecast วงเงินสำหรับใช้ประจำวันและระยะยาว
 • รับผิดชอบProject Loan, Term loan, PN
 • ควบคุม การปิดภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน
 • จัดทำและนำส่งเอกสาร ข้อมูลงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส
 • จัดทำ ภงด.50 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร และส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำปี
 • จัดทำ56-1 การกรองสิทธิลูกหนี้
 • ควบคุมและตรวจสอบการทบทวนวงเงินกับBank
 • ควบคุมและตรวจสอบ Cost Allocation, Cost Center และSave Cost
 • รับผิดชอบ ข้อมูลการเงินในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท
 • รับผิดชอบ จัดทำวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ (MD&A)
 • รับผิดชอบ การจ่ายเงินปันผลประจำปี ผ่านช่องทางต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • ประสานงาน ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อชี้แจงและสนับสนุน ข้อมูลต่างๆ
 • สอนงานและบริหารทีมงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของบริษัท
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้านบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 10 ปี
 • มีภาวะผู้นำ สอนงาน ติดตามงาน และการบริหารทีมงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
 • สามารถใช้ MS Office, Excel advance
 • หากมีประสบการณ์กับสถาบันการเงิน,ธนาคาร,หรือธุรกิจแฟคตอริ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 •    รับผิดชอบการจัดทำ Credit Scoring Model (Factoring Business) และ Credit Risk Model เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • รับผิดชอบการจัดทำ TFRS9 Model (Factoring Business)
 • ออกแบบและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน, วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อและความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาในการดำเนินธุรกิจ
 • งานโครงการหรืองานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สถิติ ,เศรษฐศาสตร์,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ในการจัดทำ Credit Scoring Model และ Credit Risk Model 3ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ TFRS 9 Model
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต, บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือทางสถิติ ของธุรกิจสินเชื่อ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Excel advanced, SPSS, Data Analytics Program, Python

สมัครงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนแผนการทำพัฒนาธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์เครดิต และ Product program เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยงของการทำธุรกิจ
 • ช่วยผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ตลาด, คู่แข่งทางธุรกิจ Benchmarking เพื่อนำมาเสนอปรับปรุงกระบวนการ/ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 • พัฒนาระบบงานและกระบวนการปฏิบัติการ (Design Workflow & SOP) ให้เกิดความเชื่อมโยง ทันสมัยและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
 • สนับสนุนการทำกิจกรรม, ผลักดันการสร้าง Brand awareness, Campaign & PR เพื่อบริษัทเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย
 • นำเสนอรูปแบบการทำธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง Digital Economy, Digital Product , ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเตรียมความพร้อมในการเผชิญ Digital Disruptive
 • ดูแลการรักษาความสัมพันธ์กับลูกหนี้รายใหญ่ สนับสนุนการจัดทำข้อมูลเพื่อทำ Account Plan ร่วมกับ Relationship Manager เพื่อเพิ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สรุปรายงาน weekly, monthly, yearly และติดตามผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ตาม Action plan ที่กำหนด
 • งานโครงการหรืองานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สถิติ,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3- 5 ปี ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า, สินเชื่อและการตลาด,กลยุทธ์, ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, การสื่อสารและนำเสนอ,การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี

สมัครงาน