บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์: https://www.airacapital.co.th

      บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของกลุ่มบริษัทด้านการเงิน มีเครือข่ายกับบริษัทระหว่างประเทศที่ให้บริการเกี่ยวกับสินค้าด้านการเงิน จุดแข็ง จะให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการของพนักงาน