รับซื้อเอกสารโอนสิทธิ

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ลูกค้าและลูกหนี้ดำเนินกระบวนการซื้อขายสินค้า / บริการ และส่งสินค้ากันตามขั้นตอนปกติ
  • ลูกค้านำเอกสารมาขายโอนสิทธิการเรียกร้องหนี้ให้กับบริษัท
  • บริษัทจ่ายเงินสดล่วงหน้า (ตามสัดส่วนและหักค่าธรรมเนียม) ให้กับลูกค้าไปก่อน
  • บริษัทแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ และเรียกเก็บเงินเมื่อถึงเวลาครบกำหนด
  • ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้สิน
  • บริษัทจ่ายเงินส่วนที่ยังไม่ครบคืนให้กับลูกค้า