นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนั้น มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
25/12/18 - 26/12/18 11/01/19 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/18-30/09/18 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
08/03/18 - 09/03/18 17/05/18 เงินปันผล 0.0125 บาท 01/10/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/12/17 - 28/12/17 12/01/18 เงินปันผล 0.0220 บาท 01/01/17-30/09/17 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
07/03/17 10/03/17 - 18/05/17 เงินปันผล 0.01 บาท 01/01/16-31/12/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/12/16 29/12/16 - 13/01/17 เงินปันผล 0.0130 บาท 01/01/16-30/09/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/08/16 26/08/16 - 07/09/16 เงินปันผล 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
27/04/16 03/05/16 - 18/05/16 เงินปันผล 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
24/04/15 29/04/15 - 13/05/15 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/14-31/12/14 -
06/05/14 09/05/14 - 21/05/14 เงินปันผล 0.70 บาท 01/04/13-31/12/13 -