คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2562

ไตรมาส 1/2562
ไตรมาส 2/2562
ไตรมาส 3/2562
ไตรมาส 4/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2560

ไตรมาส 1/2560
ไตรมาส 2/2560
ไตรมาส 3/2560
ไตรมาส 4/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2558

ไตรมาส 1/2558
ไตรมาส 2/2558
ไตรมาส 3/2558
ไตรมาส 4/2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2556

ไตรมาส 1/2556
ไตรมาส 2/2556
ไตรมาส 3/2556
ไตรมาส 4/2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2554

ไตรมาส 1/2554
ไตรมาส 2/2554
ไตรมาส 3/2554
ไตรมาส 4/2554

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2561

ไตรมาส 1/2561
ไตรมาส 2/2561
ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 4/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2559

ไตรมาส 1/2559
ไตรมาส 2/2559
ไตรมาส 3/2559
ไตรมาส 4/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2557

ไตรมาส 1/2557
ไตรมาส 2/2557
ไตรมาส 3/2557
ไตรมาส 4/2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2555

ไตรมาส 1/2555
ไตรมาส 2/2555
ไตรมาส 3/2555
ไตรมาส 4/2555