ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 1,144,751,099 71.55%
นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี 88,675,400 5.54%
นาย ณัฐพล จุฬางกูร 78,631,100 4.91%
บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 46,672,000 2.92%
นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์ 42,578,000 2.66%
นาย วิวัฒน์ คงคาสัย 40,237,600 2.51%
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 33,298,800 2.08%
นาย คุณากร เมฆใจดี 16,000,000 1.00%
นาย นที รงครัตนะกุล 15,600,000 0.98%
นาย ภุชงค์ วิรัตน์มาลี 11,047,500 0.69%
นาง เดือนอนงค์ เหล่าภราดรชัย 9,600,000 0.60%
นาย พูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ 8,440,000 0.53%