รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2560

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) 

รายงานประจำปี 2559

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2558

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) 

รายงานประจำปี 2557

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2556

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2555

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)