คณะผู้บริหาร

นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางพรพิไล บุราสัย
กรรมการผู้จัดการ
นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร
นายพิภพ จิรวงศกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ
นายพีรยสถ์ เกตุฉัตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง และแก้ไขหนี้