คณะกรรมการสินเชื่อ

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสุทธิพร ตัณฑิกุล
กรรมการสินเชื่อ
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
กรรมการสินเชื่อ
นายวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่
กรรมการสินเชื่อ
นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม