คณะกรรมการบริหาร

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายชานนท์ โชติวิจิตร
กรรมการบริหาร
นายสุทธิพร ตัณฑิกุล
กรรมการบริหาร