คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน