คณะกรรมการตรวจสอบ

นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการอิสระ