คณะกรรมการบริษัท

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พลเรือเอกนวพล ดำรงพงศ์
กรรมการ และ กรรมการอิสระ
นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม