วิสัยทัศน์ 

เป็นพันธมิตรของผู้ประกอบการธุรกิจมุ่งเน้นความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ตั้งเป้าหมายในการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล ผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อบรรลุผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค่านิยม

  • ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  • เป็นองค์กรแห่งความร่วมมือในการให้บริการ
  • มีความเป็นมืออาชีพ
  • มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ