ข้อมูลหลักทรัพย์

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด

ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ควบคุมและตรวจสอบTransaction date จากระบบรายการทางบัญชี

ปิดงบรายเดือนและรายไตรมาส จัดทำManagement Report เพื่อเสนอต่อที่ Management Meeting

ดูแลและสนับสนุน การหาFunding และบริหารความสัมพันธ์กับแหล่งเงินทุนของบริษัท

รับผิดชอบ โครงการที่เกี่ยวกับTFRS 9

รับผิดชอบ การจัดทำBudget ประจำปี

ควบคุม การForecast วงเงินสำหรับใช้ประจำวันและระยะยาว

รับผิดชอบProject Loan, Term loan, PN

ควบคุม การปิดภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน

จัดทำและนำส่งเอกสาร ข้อมูลงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส

จัดทำ ภงด.50 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร และส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำปี

จัดทำ56-1 การกรองสิทธิลูกหนี้

ควบคุมและตรวจสอบการทบทวนวงเงินกับBank

ควบคุมและตรวจสอบ Cost Allocation, Cost Center และSave Cost

รับผิดชอบ ข้อมูลการเงินในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

รับผิดชอบ จัดทำวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ (MD&A)

รับผิดชอบ การจ่ายเงินปันผลประจำปี ผ่านช่องทางต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประสานงาน ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อชี้แจงและสนับสนุน ข้อมูลต่างๆ

สอนงานและบริหารทีมงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของบริษัท

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้านบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 10 ปี

มีภาวะผู้นำ สอนงาน ติดตามงาน และการบริหารทีมงาน

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

สามารถใช้ MS Office, Excel advance

หากมีประสบการณ์กับสถาบันการเงิน,ธนาคาร,หรือธุรกิจแฟคตอริ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

   รับผิดชอบการจัดทำ Credit Scoring Model (Factoring Business) และ Credit Risk Model เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

รับผิดชอบการจัดทำ TFRS9 Model (Factoring Business)

ออกแบบและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน, วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อและความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาในการดำเนินธุรกิจ

งานโครงการหรืองานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย-หญิง

อายุ25-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สถิติ ,เศรษฐศาสตร์,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ ในการจัดทำ Credit Scoring Model และ Credit Risk Model 3ปี

มีประสบการณ์ในการจัดทำ TFRS 9 Model

มีประสบการณ์ 3 ปี ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต, บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือทางสถิติ ของธุรกิจสินเชื่อ

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Excel advanced, SPSS, Data Analytics Program, Python

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สนับสนุนแผนการทำพัฒนาธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์เครดิต และ Product program เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยงของการทำธุรกิจ

ช่วยผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ตลาด, คู่แข่งทางธุรกิจ Benchmarking เพื่อนำมาเสนอปรับปรุงกระบวนการ/ทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พัฒนาระบบงานและกระบวนการปฏิบัติการ (Design Workflow & SOP) ให้เกิดความเชื่อมโยง ทันสมัยและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

สนับสนุนการทำกิจกรรม, ผลักดันการสร้าง Brand awareness, Campaign & PR เพื่อบริษัทเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย

นำเสนอรูปแบบการทำธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง Digital Economy, Digital Product , ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเตรียมความพร้อมในการเผชิญ Digital Disruptive

ดูแลการรักษาความสัมพันธ์กับลูกหนี้รายใหญ่ สนับสนุนการจัดทำข้อมูลเพื่อทำ Account Plan ร่วมกับ Relationship Manager เพื่อเพิ่มลูกค้าเป้าหมาย

สรุปรายงาน weekly, monthly, yearly และติดตามผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ตาม Action plan ที่กำหนด

งานโครงการหรืองานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย-หญิง

อายุ 25-30 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สถิติ,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 3- 5 ปี ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า, สินเชื่อและการตลาด,กลยุทธ์, ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, การสื่อสารและนำเสนอ,การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี

FAQs


ใครขอสินเชื่อแฟคเตอริ่งได้บ้าง?
 • ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
การขอสินเชื่อมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
 • ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าธรรมเนียมแฟคเตอริ่ง
 • ดอกเบี้ย
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง?
 • หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือรับรองตราประทับบริษัท หรือ บอจ.3
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (เอกสารการจัดตั้งบริษัท)
 • ข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • ใบการแสดงจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
 • ภ.พ.20
 • ภ.พ.30
 • งบการเงินปี ย้อนหลัง 3 ปี
 • Bank Statement ของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ
 • เครดิตบูโรในนามบริษัทฯและบุคคลค้ำประกัน
 • ตัวอย่างชุดเอกสารการค้า
ผู้ขอสินเชื่อจะรับเงินด้วยวิธีใดได้บ้าง?
 • หากลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแฟคตอริ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อนำเอกสารการค้ามาโอนสิทธิการรับเงินจะได้รับเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้า

ติดต่อเรา