ประวัติความเป็นมา

            บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังวิกฤตการณ์ด้านการเงินภายในประเทศ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และในเดือนสิงหาคม 2547 ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 4 ล้านหุ้น ทำให้มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น พร้อมกับได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 อันดับแรก ประกอบด้วย กลุ่มจิราธิวัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 48 กลุ่มธนสถาปนา ถือหุ้นร้อยละ 8 และกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 4

         

          ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญ โดยบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร ในการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์, กลุ่มธนสถาปนา, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 57 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ  22 และในเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 200 ล้านบาท

 

 

ประเภทธุรกิจ

          บริษัท ดำเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง โดยเป็นผู้นำในการรับซื้อลดลูกหนี้การค้า ในกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยลูกค้าสามารถนำเอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่งสินค้า หรือใบวางบิล มาเป็นเอกสารประกอบในการโอนสิทธิการรับเงิน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสดให้ล่วงหน้าก่อน เมื่อครบกำหนดชำระเงินบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ