ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอ

บริการของเรา

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง โดยมีการให้บริการต่างๆ ดังนี้
- FACTORING/บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า
- ทรัพย์สินรอการขาย
- PROMOTION PACKAGE
- บริการอื่นๆ

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน ที่นักลงทุนควรทราบ เพื่อประกอบกับการตัดสินใจลงทุน ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- งบการเงิน
- ชี้แจงผลการดำเนินงาน

บริษัทในเครือ